Organisatie

Wij zijn Het Groene Lint! Wij zijn zeven scholen in zeven dorpen aaneengeregen door een lint van groen. Het Groene Lint verbindt!
 


College van Bestuur

Het College van Bestuur (CvB) geeft leiding aan de hele organisatie en is het bevoegd gezag van de scholen. Het CvB is de werkgever van de medewerkers en is statutair eindverantwoordelijke voor de stichting. De bestuurder is Arnoud van Leuven.
 

Directeurenberaad

De directeuren van onze scholen en de bestuurder werken nauw samen in het directeurenberaad. Het directeurenberaad adviseert het College van Bestuur en besteedt veel aandacht aan nieuw beleid en nieuwe projecten. Over zaken waarvan we vinden dat die voor álle kinderen, álle ouders of álle personeelsleden van Het Groene Lint van belang zijn, maken we praktische afspraken.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht toetst of de bestuurder bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie. Zij doet dit in relatie tot de maatschappelijke opdracht van de stichting. Ook beoordeelt ze of de bestuurder een zorgvuldige en evenwichtige afweging maakt voor belanghebbenden. De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Fleur Cerini, voorzitter
  • Katelien Groenendijk, lid
  • Jolien Hesselberth, lid
  • Jan Aarts, lid en plaatsvervangend voorzitter
  • Rob Malag, lid

- Statuten Het Groene Lint
- RvT reglement auditcommissie
RvT reglement remuneratiecommissie

- Reglement Raad van Toezicht
- Bestuursreglement
Toezichtsvisie-Kader RVT

 

Cookie instellingen